90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
นายวุฒิชัย  รักชาติ
หน่วยงานราชการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
ข้อมูลการศึกษา
รายการลดหย่อน
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2562
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบทดสอบก่อนเรียน  
แบบทดสอบหลังเรียน  
 
   
   
   
 
 
พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กระทรวงศึกษาธิการ